Europaparlament stärkt heimische Landwirtschaft

25. April 2024